Ustawienia

UCHWAŁA NR XXVIL274/2022
RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej w Żłobku Gminy Siemiatycze oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 58 ust. I w zw. zart. 12 ust. 213 oraz art. 59 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901, 2270) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się od dnia 1 września 2022 roku opłatę stałą za żłobek w wysokości 300 zł miesięcznie. Opłata nie dotyczy miesiąca sierpnia każdego roku, będącego okresem przerwy urlopowej.
  2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, powyżej 10 godzin dziennie, w wysokości 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.
  3. Ustala się częściowe zwolnienie od ponoszenia opłaty stałej dziecka w żłobku, w wysokości 50% opłaty, o której mowa w ust. 1, w przypadku uczęszczania do żłobka drugiego ikażdego następnego dziecka z rodziny, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) skierowany do Dyrektora Złobka.
  4. Ustala się zwolnienie od ponoszenia opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku, w przypadku czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od żłobka, opłata ta podlega odpisowi w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym żłobek nie mógł świadczyć swoich usług.
  5. Opłatę, o której mowa w ust. 1, w związku z ust. 4, rozlicza się za każdy dzień korzystania dziecka ze świadczenia usług przez żłobek jako iloraz opłaty stałej i liczby dni roboczych w danym miesiącu.
  6. Po wznowieniu działalności żłobka zamkniętego w wyniku czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka zprzyczyn zewnętrznych w przypadku, gdy dziecko nie będzie mogło uczęszczać do placówki z powodu braku miejsc w wyniku np. wprowadzonych obostrzeń, rodzic nie ponosi opłaty, o której mowa w ust. 1.

§ 2.

Ustala się od 1 lipca 2022 roku maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka na poziomie 10 zł dziennej stawki żywieniowej w tym obiad 4 zł, śniadanie 3 zł, podwieczorek 3 zł.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXII/221/2021 Rady Gmińy Siemiatycze z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości opłaty za wyżywienie w Źłobku Gminy Siemiatycze (Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z 2021 r. poz. 3768).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Adam Michał Boguszewski

Pliki do pobrania

Skan Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej w Żłobku Gminy Siemiatycze oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie