Ustawienia

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Rady Rodziców obowiązującym w Naszym Przedszkolu.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Rodziców
Nr 1/2018 z dnia 12.10.2018r.

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach

Podstawa prawna: art. 83 i art. 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59)

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, stanowi reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Rada reprezentuje ogół rodziców w kontaktach:
  1. z innymi organami przedszkola – Radą Pedagogiczną, Dyrektorem;
  2. z instytucjami poza przedszkolnymi np. samorządem lokalnym
  3. z Radami Rodziców innych placówek w celu wymiany doświadczeń.
 3. Rada działa na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe, Statutu Przedszkola i niniejszego Regulaminu Rady Rodziców.

§ 2.

 1. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile „trójek” oddziałów jest w przedszkolu w danym roku szkolnym.
 2. Kadencja Rady trwa rok szkolny.
 3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu Rady Rodziców ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
 4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

II. Cele i zadania Rady Rodziców

§ 3.

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.
 2. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. współpracę z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną,
  2. aktywne działania na rzecz Przedszkola,
  3. reprezentowanie rodziców podopiecznych Przedszkola,
  4. formułowanie wniosków i opinii w sprawach przewidzianych zakresem kompetencji,
  5. wspieranie organizacyjne i finansowe działań statutowych Przedszkola.
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest:
  1. organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagana i realizacji celów oraz zadań statutowych przedszkola,
  2. gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności przedszkola oraz ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
  3. zapewnianie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola poprzez znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, uzyskanie porad w sprawie wychowania dziecka, wyrażanie i przekazywanie opinii na temat dziecka.

III. Tryb przeprowadzania wyborów

§ 4.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rad Oddziałowych:

 1. Wybory do Oddziałowych Rad Rodziców przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
 2. Przedstawiciele do Oddziałowych Rad Rodziców wybierani są zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.
 3. Za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 4. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania.
 5. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.
 6. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice wychowanków danego oddziału obecni na zebraniu.
 7. W wyborach do Rad Oddziałowych jedno dziecko może reprezentować tylko jeden rodzic.
 8. Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania.
 9. Do komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.
 10. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania.
 11. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest ustalenie wyników głosowania (zliczenie głosów).
 12. Wybrani członkowie każdej Rady Oddziałowej wchodzą w skład Rady Rodziców przedszkola.
 13. Z przeprowadzonych wyborów komisja skrutacyjna sporządza protokół, który po podpisaniu przekazany zostaje przewodniczącemu Oddziałowej Rady Rodziców.

§ 5.

 1. Rada Oddziałowa może występować w porozumieniu z nauczycielami oddziału, z wnioskami do Dyrektora i Rady Pedagogicznej w sprawach istotnych dla wychowanków.
 2. Rada Oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium Rady Rodziców w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoprzedszkolnym, a jej pracami kieruje przewodniczący.

§ 6.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Rodziców:

 1. Przedstawiciele poszczególnych oddziałów wchodzący w skład Rady Rodziców uczestniczą w zwołanym przez Dyrektora Przedszkola pierwszym zebraniu Rady Rodziców.
 2. Wybory Przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
 3. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują na kartach do głosowania.
 4. Zadania Dyrektora Przedszkola podczas wyborów Przewodniczącego Rady Rodziców:
  1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
  2. przeprowadzenie głosowania,
  3. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
 5. Kandydat na Przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 6. Za wybranego Przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 7. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze Przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
 8. Wybrany Przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą część zebrania.
 9. W takim samym trybie jak wybór przewodniczącego Rady Rodziców, Przewodniczący Rady Rodziców przeprowadza wybór pozostałych członków zarządu Rady Rodziców: zastępcę przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

§ 7.

 1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Rodziców należy do obowiązków Dyrektora.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

IV. Struktura Rady Rodziców

§ 8.

 1. Pracami Rady Rodziców, kieruje Prezydium jako wewnętrzny organ.
 2. Prezydium (zarząd) Rady Rodziców składa się z 4 członków: przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika.
 3. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu.

§ 9.

 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

§ 10.

 1. Zastępca Przewodniczącego Rady i Skarbnik Rady stanowią Komisję Rewizyjną.
 2. Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełni Zastępca Przewodniczącego Rady.
 3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:
  1. realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,
  2. gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 4. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi (na pierwszym zebraniu rodziców w nowym roku szkolnym po zakończeniu swojej kadencji).

§ 11.

 1. Prezydium Rady Rodziców spośród członków Rady może tworzyć komisje i zespoły robocze dla wykonania określonych zadań.
 2. Komisje i zespoły mogą być tworzone z członków prezydium, członków Oddziałowych Rad Rodziców lub osób z i spoza przedszkola, współdziałających z rodzicami w charakterze ekspertów.

V. Kompetencje Rady Rodziców

§ 12.

 1. Rada Rodziców posiada zarówno kompetencje stanowiące, jak i opiniodawcze.
 2. Kompetencje stanowiące:
  1. uchwalenie regulaminu swojej działalności.
 3. Kompetencje opiniodawcze:
  1. delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora,
  2. występowanie do Dyrektora Przedszkola i organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny - z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola,
  3. opiniowanie, na wniosek Dyrektora Przedszkola, podjęcia działalności w przedszkolu stowarzyszeń lub innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,
  4. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.
  5. wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela
  6. wnioskowanie w sprawie przerw w pracy przedszkola,
  7. opiniowanie pracy nauczyciela, przed sporządzeniem przez Dyrektora Przedszkola oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

VI. Posiedzenia Rady

§ 13.

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie,nie rzadziej niż 3 razy w roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7- dniowego terminu.
 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.

§ 14.

 1. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
 2. W posiedzeniach Rady mogą brać udział - z głosem doradczym - Dyrektor, przedstawiciele Rad Oddziałowych lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 3. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 15.

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane w księdze protokołów.
 2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.
 3. Protokoły i wszelka dokumentacja Rady jest przechowywana na terenie przedszkola i na bieżąco dostępna dla członków Rady.

§ 16.

 1. Zebrania rodziców poszczególnych oddziałów mogą odbywać się z inicjatywy samych rodziców, Rady Rodziców, Rad Oddziałowych, Dyrektora lub wychowawcy

VII. Podejmowanie uchwał

§ 17.

 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 18.

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 19.

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VIII. Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców

§ 20.

 1. Członkowie Rady mają prawo do:
  1. dostępu do wszystkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych,
  2. wyrażania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola,
  3. głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
 2. Członkowie Rady mają obowiązek:
  1. aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady,
  2. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

IX. Fundusze Rady

§ 21.

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:
  1. z dobrowolnych składek rodziców,
  2. z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji,
  3. innych.
 2. Gromadzone środki finansowe przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności przedszkola. 3. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków zatwierdzonego przez Radę Rodziców.
 3. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek oraz z innych źródeł na następujące cele:
  1. dofinansowanie imprez i zabaw, konkursów i zawodów,
  2. dofinansowanie teatrzyków, koncertów, warsztatów - zarówno w przedszkolu, jak i poza nim,
  3. zakup środków dydaktycznych (książki, pomoce do zajęć, zabawki, itp.),
  4. pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,
  5. finansowanie wycieczek, przewozów autokarowych dzieci,
  6. dofinansowanie publikacji przedszkolnych, prenumeraty czasopism,
  7. zakup nagród rzeczowych dla dzieci,
  8. zakup prezentów okolicznościowych dla dzieci (np. Boże Narodzenie, Dzień Dziecka),
  9. wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem rachunkowości oraz obsługi konta bankowego Rady Rodziców,
  10. konsultacje ze specjalistami,
  11. organizację warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i Rodziców,
  12. inne uzasadnione cele wynikające z bieżących potrzeb dzieci

§ 22.

 1. Rada posiada oddzielne konto (bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy) w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących operacji.
 2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez trzy uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców: przewodniczącego i skarbnika.
 3. Wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
  1. Dyrektor,
  2. Rada Pedagogiczna.
 4. Decyzje o wydatkowaniu środków podejmuje prezydium Rady Rodziców według następujących zasad:
  1. wydatki do kwoty 500 zł - decyzję podejmuje przewodniczący Rady,
  2. wydatki w przedziale 500,01 zł - 2.000 zł - decyzję podejmuje przewodniczący i skarbnik Rady,
  3. wydatki powyżej 2.000 zł - decyzje podejmuje prezydium Rady.
 5. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza wybrany przedstawiciel komisji rewizyjnej i przewodniczący Rady.

§ 23.

Zasady rachunkowości oraz zasady obiegu dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

§ 24.

 1. Wpłaty na fundusz Rady Rodziców są dobrowolne.
 2. Rodzice indywidualnie ustalają kwotę, którą chcą wpłacać na fundusz Rady Rodziców, poprzez wypełnienie, w każdym roku szkolnym Deklaracji wpłat na Fundusz Rady Rodziców.
 3. W każdym momencie roku szkolnego każdy rodzic może zmienić deklarowaną kwotę wpłat na fundusz Rady Rodziców, poprzez ponowne wypełnienie Deklaracji wpłat na Fundusz Rady Rodziców. 4. Deklaracje wpłat na Fundusz Rady Rodziców rodzice składają u członka Oddziałowej Rady Rodziców.

X. Postanowienia końcowe

§ 25.

 1. Regulamin Rady Rodziców zatwierdzany jest uchwałą Rady Rodziców Przedszkola. Do zatwierdzenia Regulaminu wymagana jest większość 2/3 głosów spośród obecnych na zebraniu członków Rady Rodziców.
 2. Zmiany w Regulaminie wymagają trybu określonego w ust. 1. 3. Propozycje zmian Regulaminu mogą być zgłaszane przez:
  1. Prezydium Rady,
  2. Oddziałowe Rady Rodziców,
  3. Dyrektora Przedszkola,
  4. Radę Pedagogiczną Przedszkola.
 3. Zobowiązuje się organa Przedszkola do zapoznania się z treścią Regulaminu i nienaruszania jego postanowień.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ustanowienia i obowiązuje na czas nieokreślony.

Do pobrania

Dyrektor i Grono Pedagogiczne