Ustawienia

UCHWAŁA NR XIII/137/2020
RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Gminy Siemiatycze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 2, art. 8 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się gminną jednostkę budżetową pod nazwą Żłobek Gminy Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Tadeusza Kościuszki 88, zwaną dalej Żłobkiem w celu realizacji zadań opiekuńczowychowawczych oraz edukacyjnych dzieci do lat 3.

§ 2. Rozpoczęcie działalności żłobka nastapi z dniem 24 lutego 2020 roku.

§ 3. Statut Żłobka Gminy Siemiatycze stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Adam Michał Boguszewski

Załącznik do uchwały Nr XIII/137/2020 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 10 lutego 2020 r.

STATUT ŻŁOBKA GMINY SIEMIATYCZE

Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

§ 1.

Żłobek Gminy Siemiatycze, zwany w dalszej części niniejszego statutu „Żłobkiem” działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
 6. uchwały Rady Gminy Siemiatycze w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Żłobek Gminy Siemiatycze;
 7. niniejszego statutu;
 8. innych przepisów dotyczących działania żłobków oraz samorządowych jednostek budżetowych.

Rozdział 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

 1. Żłobek jest samodzielną, wydzieloną organizacyjnie gminną jednostką budżetową.
 2. Żłobek nie posiada osobowości prawnej.
 3. Podmiotem tworzącym Żłobek jest Gmina Siemiatycze.
 4. Żłobek prowadzi działalność statutową.
 5. Obszarem działania Żłobka jest Gmina Siemiatycze.
 6. Siedziba Żłobka mieści się w Siemiatyczach przy ul. Tadeusza Kościuszki 88.

Rozdział 3. CELE I ZADANIA ŻŁOBKA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

§ 3.

 1. Żłobek jest powołany do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub 4 rok życia w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.
 2. Żłobek stwarza warunki umożliwiające wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem oraz możliwościami psychofizycznymi.
 3. Żłobek rozpoznaje indywidualne potrzeby dziecka i umożliwia ich zaspokajanie.
 4. Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne i wymagające szczególnej opieki.
 5. Żłobek wspomaga rozwój dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 6. Wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka zdrowego i niepełnosprawnego.
 7. Do zadań Żłobka w szczególności należy:
  1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zgodnie z jego potrzebami;
  2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
  3. prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka w oparciu o roczny plan pracy;
  4. zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z normami fizjologicznymi;
  5. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz rodziny w wychowaniu dziecka;
  6. organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych specjalistów;
  7. praca zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych specjalistów;
  8. uczenie nawyków sanitarno-higienicznych i samoobsługi;
  9. promocja zdrowia;
  10. kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych zachowań społecznych;
  11. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno-lokalowymi żłobka;
  12. uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez żłobek.

§ 4.

 1. W czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza jego obiektem, opiekę nad dzieckiem sprawuje fachowy personel zatrudniony w placówce, zgodnie ze schematem organizacyjnym placówki, stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Żłobka;
 2. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej prowadzenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych z elementami edukacji prowadzonych w Żłobku.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo uczestniczenia w zajęciach otwartych organizowanych w Żłobku.
 4. Każde dziecko korzystające z usług Żłobka może być przyprowadzane i odbierane jedynie przez rodziców dziecka (opiekunów prawnych) lub przez pisemnie upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 5.

 1. Żłobek może realizować zadania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki skierowane do dzieci, ich rodziców lub opiekunów.
 2. Powyższe zadania realizowane są na podstawie odrębnych wniosków o dofinansowanie, zawierających programy zdrowotne określające sposób ich prowadzenia.
 3. Żłobek wykonując swoje zadania może współpracować z innymi podmiotami i organizacjami.

Rozdział 4. MIENIE ŻŁOBKA

§ 6.

Mienie Żłobka jest mieniem komunalnym przekazanym w zarząd.

§ 7.

Żłobek, realizując swoje zadania gospodaruje powierzonym mieniem z zachowaniem szczególnej staranności, zapewniając jego należytą ochronę i wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 5. ZARZĄDZANIE ŻŁOBKIEM

§ 8.

 1. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Żłobka.
 2. Dyrektor kieruje Żłobkiem jednoosobowo, zgodnie z przepisami prawa i ponosi odpowiedzialność za działalność Żłobka.
 3. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie we wszystkich sprawach dotyczących Żłobka, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Siemiatycze.
 4. Czynności prawne dotyczące mienia komunalnego przekazanego Żłobkowi, Dyrektor podejmuje w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Siemiatycze. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictw potrzebna jest zgoda Wójta Gminy Siemiatycze.
 5. Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia i regulaminy.
 6. Obsługę księgowo-finansową Żłobka prowadzi Urząd Gminy Siemiatycze.

§ 9.

1. Dyrektor Żłobka upoważniony jest do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka, w rozumieniu art. 31 § 1 Kodeksu pracy. 2. Dyrektor Żłobka jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Żłobka. 3. Zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach określa Dyrektor Żłobka. 4. W miarę potrzeby Dyrektor udziela pełnomocnictw pracownikom Żłobka. 5. Udzielenie pełnomocnictw, o których mowa w ust. 4 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Dyrektora Żłobka w czasie jego nieobecności zastępuje upoważniony przez niego pracownik.

§ 10.

Dyrektora Żłobka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Siemiatycze. Wójt Gminy Siemiatycze jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora i wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy.

Rozdział 6. ORGANIZACJA ŻŁOBKA

§ 11.

Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem ustalonej przez Dyrektora Żłobka przerwy wakacyjnej.

§ 12.

 1. W Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą.

§ 13.

 1. Liczba dzieci w Żłobku dostosowana jest do obowiązujących przepisów.
 2. Skład personelu zatrudnionego w Żłobku jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do Żłobka oraz do obowiązujących przepisów.
 3. Dyrektor Żłobka, opiekun, pielęgniarka, wolontariusz lub inne osoby zatrudnione w Żłobku do wykonywania pracy lub świadczenia usług, przed podjęciem zatrudnienia zobowiązane są do przedstawienia zaświadczenia o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym i o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwa umyślne.
 4. Opiekun oraz wolontariusz zobowiązani są do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
 5. Szkolenia, o których mowa w ust. 4 dla swoich pracowników, nieodpłatnie zapewnia Żłobek.

§ 14.

 1. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Żłobka.
 2. W regulaminie organizacyjnym Dyrektor Żłobka ustala godziny pracy Żłobka, biorąc pod uwagę opinie rodziców.

§ 15.

 1. W Żłobku może zostać utworzona rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do Żłobka.
 2. Rada rodziców wybierana jest corocznie na pierwszym zebraniu rodziców w głosowaniu.
 3. Dyrektor Żłobka umożliwia rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci uczęszczających do Żłobka zorganizowanie zebrania mającego na celu wybranie składu rady rodziców oraz uchwalenie regulaminu rady rodziców, w szczególności przez udostępnienie miejsca na zebranie oraz poinformowanie rodziców o jego terminie.
 4. Zebranie rodziców odbywa się co najmniej raz w roku.
 5. Rada rodziców działa według opracowanego przez siebie zgodnie z Ustawą i zatwierdzonego przez Dyrektora Żłobka regulaminu.
 6. W Żłobku może działać tylko jedna rada rodziców.

Rozdział 7. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI ORAZ KORZYSTANIA Z USŁUG ŻŁOBKOWYCH

§ 16. Kryteria naboru

 1. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok. Przyjęcia dzieci odbywają się w miarę posiadania wolnych miejsc.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci:
  1. rodziców lub opiekunów zamieszkałych na terenie Gminy Siemiatycze uczących się lub pracujących zawodowo;
  2. z rodzin wielodzietnych;
  3. dzieci niepełnosprawne, o ile istnieją warunki do ich przyjęcia;
  4. których rodzeństwo uczęszcza do Żłobka lub Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach, ul. Tadeusza Kościuszki 88;
  5. dzieci rodziców z niepełnosprawnością;
  6. dzieci rodziców samotnie wychowujących dzieci;
  7. dzieci pracowników Urzędu Gminy Siemiatycze i jej jednostek organizacyjnych;
  8. dzieci pracowników Żłobka.

§ 17. Procedura naboru do Żłobka

 1. Procedura naboru do Żłobka Gminy Siemiatycze prowadzona jest w systemie papierowym.
 2. W celu zapisania dziecka do Żłobka rodzic (opiekun prawny) składa wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka i dostarcza go do żłobka, z wyjątkiem pierwszego naboru gdy wniosek należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Siemiatyczach.
 3. W czasie głównego naboru przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Siemiatycze zgodnie z kolejnością ustaloną przy zastosowaniu kryteriów premiujących, przy takiej samej liczbie punktów zgodnie z kolejnością złożenia wniosku.
 4. W czasie naborów uzupełniających, o ile zostaną wolne miejsca, dopuszcza się przyjęcia dzieci zamieszkałych poza Gminą Siemiatycze. O kolejności decyduje liczba punktów ustalona przy zastosowaniu kryteriów premiujących, przy takiej samej liczbie punktów zgodnie z kolejnością złożenia wniosku.
 5. W czasie roku szkolnego przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci z Gminy Siemiatycze oraz z listy rezerwowej.
 6. Żłobek zarządza danymi osobowymi wnioskodawcy.
 7. Dzieci w Żłobku przyjmowane są do grup według zbliżonego wieku.
 8. Warunki przyjęcia dziecka do Żłobka:
  1. spełnienie kryteriów z § 16;
  2. pozycja na liście oczekujących;
  3. wolne miejsce w grupie wiekowej.
 9. Warunki przyjęcia dziecka do Żłobka określone w ust. 8 muszą wystąpić łącznie.
 10. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka oprócz wymogów z ust. 7 i 8 jest złożony wniosek zgłoszeniowy i zawarta na jej podstawie pisemna umowa o korzystanie z usług Żłobka.

§ 18.

Warunki korzystania ze Żłobka

 1. Szczegółowe warunki korzystania ze Żłobka określa umowa.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka mają prawo w szczególnie uzasadnionych przypadkach (przewlekła choroba dziecka, urlop rodzicielski) ubiegać się o urlopowanie dziecka.
 3. Na miejsce nieobecnego dziecka, Dyrektor Żłobka może przyjąć inne dziecko z listy oczekujących, na czas nieobecności, na podstawie umowy z jego rodzicami.

Rozdział 8. ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECKA W ŻŁOBKU

§ 19.

 1. Pobyt dziecka w Żłobku do 31 grudnia 2021 roku jest bezpłatny w związku z realizacją projektu „Żłobek Gminy Siemiatycze” i „Żłobek Gminy Siemiatycze – dodatkowe miejsca opieki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie, Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, priorytet inwestycyjny 8.4 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.
 2. Po 31 grudnia 2021 roku Żłobek będzie pobierał opłaty od rodziców lub prawnych opiekunów dziecka za korzystanie z usług żłobkowych w postaci:
  1. opłaty za pobyt, uchwalonej przez Radę Gminy;
  2. opłaty za wyżywienie, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5;
  3. dodatkowej opłaty za korzystanie z wydłużonego czasu przebywania dziecka w żłobku uchwalonej przez Radę Gminy.
 3. Opłatę za wyżywienie ustala Dyrektor Żłobka w porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, do wysokości maksymalnej stawki dziennej określonej w uchwale Rady Gminy.
 4. Opłata za wyżywienie przyjmowana jest za rzeczywistą ilość dni pracy Żłobka w miesiącu.
 5. Zwrot kosztów wyżywienia dokonywany jest za okres nieobecności zgłoszonej przez rodziców lub prawnych opiekunów danego dziecka, w wysokości proporcjonalnej do okresu zgłoszonej nieobecności dziecka. Z zastrzeżeniem, iż zgłoszenie to musi nastąpić do godz. 8 rano w pierwszym dniu nieobecności dziecka. W przypadku zgłoszenia po wskazanym wyżej terminie zwrot następuje od dnia następnego.
 6. Opłata za pobyt ulega zwrotowi jedynie w przypadku urlopowania dziecka.
 7. Koszty zajęć dodatkowych organizowanych w Żłobku ponosi rodzic w pełnej wysokości ustalonej przez Dyrektora Żłobka. Odpłatność ta zawiera zwrot kosztów organizacji zajęć, nie zawiera zysku.

§ 20.

 1. Opłaty za korzystanie z usług żłobkowych wnoszone są przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka objętego opieką za dany miesiąc z góry do 16 dnia tego miesiąca.
 2. Opłaty o których mowa w ust. 1 wnoszone są na rachunek bankowy Żłobka i odprowadzane na rachunek Budżetu Gminy Siemiatycze.

Rozdział 9. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 21.

 1. Żłobek działa na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
 2. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego opracowanego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
 3. Żłobek posiada odrębny rachunek bankowy.
 4. Żłobek prowadzi księgowość zgodnie z zakładowym planem kont dla jednostek budżetowych, a także sporządza sprawozdawczość finansową z uwzględnieniem klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

Rozdział 10. NADZÓR I KONTROLA

§ 22.

 1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Wójt Gminy Siemiatycze.
 2. Kontrolę finansową Żłobka przeprowadza Wójt Gminy Siemiatycze poprzez swoje organy kontroli i zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Wójt Gminy Siemiatycze sprawuje nadzór nad działalnością Żłobka poprzez dokonywanie kontroli i oceny jego działalności oraz pracy Dyrektora, która w szczególności obejmuje:
  1. warunki i jakość opieki;
  2. realizację zadań statutowych;
  3. prawidłowość gospodarowania mieniem;
  4. gospodarkę finansową.

§ 23.

 1. Kontrolę wewnętrzną w Żłobku sprawują: Dyrektor oraz pracownicy w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora Żłobka.
 2. Szczegółowe zasady, tryb i terminy kontroli określa Regulamin kontroli wewnętrznej Żłobka.

Rozdział 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 25.

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

Pliki do pobrania

Statut Żłobka Gminy Siemiatycze plik pdf