Ustawienia

 • Zajęcia integracji sensorycznej (SI)

Integracja sensoryczna (SI) jest procesem polegającym na angażowaniu wszystkich zmysłów


i dostarczaniu za ich pomocą informacji do mózgu. Tam zostają rozpoznane, przekształcane i w odpowiedni sposób zintegrowane ze sobą. Zajęcia integracji sensorycznej wspomagają rozwój dziecka, pomagają zrozumieć, jak funkcjonuje świat dookoła oraz właściwie odbierać bodźce, które docierają do niego nieustannie.

Terapia  SI najczęściej ma formę zabawy i jest lubiana przez dzieci. Mózg uczy się właściwej reakcji na bodźce zewnętrzne i integracji płynącej z różnych zmysłów poprzez np. kołysanie w hamaku, zabawy z piłką, balansowanie, huśtanie,  dotykanie zróżnicowanych sensorycznie powierzchni.

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego  to brak umiejętności wykorzystywania otrzymywanych przez zmysły informacji w celu płynnego, codziennego funkcjonowania. Mają miejsce w centralnym układzie nerwowym, którym kieruje mózg. Jeżeli przetwarzanie przebiega nieprawidłowo, wówczas mózg nie jest w stanie spełnić swojej najistotniejszej funkcji, którą jest organizacja informacji sensorycznych.

Zajęcia odbywają się w specjalnie dostosowanej sali, na której znajduje się specjalistyczny sprzęt podwieszany oraz różnego rodzaju pomoce i zabawki do terapii SI.

W naszym przedszkolu zajęcia prowadzone są indywidualnie lub dla grup 2-osobowych i trwają 45 minut.

 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne adresowane są między innymi do dzieci, które z przyczyn rozwojowych mają problemy w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowaniu w rożnych sytuacjach społecznych, co przekłada się na obraz samego siebie i prawdopodobieństwo występowania zachowań nieakceptowanych społecznie.

Zajęcia te, służą  więc kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji emocjonalnych i społecznych, a więc umiejętności rozpoznawania i panowania nad swoimi emocjami, ale także odczytywania emocji innych i adekwatnego zachowania się w danej sytuacji społecznej.

Mają przeciwdziałać powstawaniu zaburzeń zachowania, a jeśli już się one pojawią – mają pokazać jak sobie z nimi radzić.

Zajęcia organizowane są w naszym przedszkolu dla niewielkich grup (głównie 2-3 osobowych), trwają 45 minut.

 • Fizjoterapia

Głównym założeniem fizjoterapii jest przywrócenie maksymalnej sprawności fizycznej dziecka. Prowadzona jest kinezyterapia, która ruch traktuje jako środek leczniczy. Sposobami prowadzenia terapii są ćwiczenia ruchowe czynne, jak i bierne, prowadzone z pomocą terapeuty. Terapia ruchem wykorzystywana jest do przywrócenia siły mięśniowej, korekcji wad postawy, poprawy zakresu ruchomości i stabilizacji stawowej oraz torowania prawidłowych wzorców ruchowych.

Zajęcia trwają 45 min i są organizowane, w miarę możliwości, również w naszym przedszkolu.

 • Zajęcia z logopedą

Na początku każdego roku przedszkolnego, prowadzone są przesiewowe badania mowy wszystkich dzieci. Następnie dzieci zakwalifikowane na terapię (informacja u logopedy lub u nauczycieli grup) po pisemnym wyrażeniu zgody rodziców biorą udział w indywidualnych zajęciach logopedycznych lub w niewielkich grupach.

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

 • usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia;
 • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych;
 • usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej;
 • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy;
 • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

Czas zajęć indywidualnych lub grupowych wynosi 45 minut.

 • Terapia ręki

Terapia ręki jest terapią skupiającą się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Terapia w podejściu całościowym obejmuje ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego. W zależności od występujących zaburzeń praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych (niezbędnej do podporu), stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego (dostarczenie bodźców dotykowych), doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.

Terapia ręki ma na celu:

 • poprawianie się koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • stabilizowanie się napięci mięśniowych w obrębie kończyn górnych i obręczy barkowej;
 • zwiększanie się precyzyjności ruchów i koordynacji między rękami;
 • poprawianie się koncentracji i umiejętności skupianiu uwagi;
 • zwiększaniu się sprawności manipulacyjnych dłoni;
 • doskonaleniu się umiejętności  chwytu;
 • zwiększaniu się zdolności grafomotorycznej i manipulacyjnej dziecka;
 • zwiększaniu się samodzielności dziecka związane z samoobsługą;
 • dostrzeżenie w miarę szybko pewnych symptomów i problemów u dziecka i dobranie właściwych metod terapeutycznych, to skuteczna droga do sukcesu;
 • wszystkie działania proponowane w trakcie terapii muszą być odpowiednio dobrane, zarówno do poziomu manualnego dziecka, jak i do poziomu jego funkcjonowania poznawczego. Zajęcia są o tyle ciekawe i skuteczne, że w głównej mierze prowadzi się je w formie zabawowej.

Zajęcia w naszym przedszkolu są prowadzone indywidualnie i trwają 45 minut.

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Jednym z celów edukacji przedszkolnej jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem, możliwościami i potrzebami, a w efekcie końcowym osiągnięcie przez nie gotowości szkolnej. Jednak nie wszystkie dzieci rozwijają się w sposób harmonijny, dlatego też organizowana jest dla nich praca korekcyjno – kompensacyjna w celu usprawnienia zaburzonych funkcji psychomotorycznych, wyrównania dysproporcji rozwojowych, podniesienia poziomu tych umiejętności i sprawności, które zapewnią pomyślny start w szkole. Pierwotną przyczyną niepowodzeń w nauce są najczęściej zaburzenia rozwojowe. Wczesne wykrycie zaburzeń rozwojowych i wczesne prowadzenie oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych przynoszą efekty.

Zajęcia prowadzone są w naszym przedszkolu  indywidualnie i trwają 45 minut.

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE – organizowane dla dzieci z niepełnosprawnością

 • Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne w naszym przedszkolu organizowane są dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i dostosowane do określonych niepełnosprawności.

Zajęcia skierowane są na dziecko, w celu doskonalenia funkcji niezaburzonych oraz
usprawniania tych, w których wystąpiły dysfunkcje.

Głównym celem zajęć rewalidacyjnych jest wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie go do codziennego życia, tak aby:

– było zaradne, umiało świadomie sterować własnym życiem i zachowaniem,

– mogło uczestniczyć w życiu społecznym,

– podejmowało kształcenie na kolejnych etapach edukacji.

Zajęcia rewalidacyjne mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny.

Są prowadzone indywidualnie z każdym dzieckiem, raz w tygodniu przez 60 minut (dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie krótszym, zachowując ustalony dla dziecka łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym).

INNE FORMY WSPARCIA

 • Praca bieżąca wychowawców w grupie

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest także dziecku w trakcie bieżącej pracy z nim i polega głównie na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Zaspakajanie w/w potrzeb dotyczy dostosowania wymagań oraz indywidualizacji metod i form pracy z dzieckiem.

 • Wsparcie pedagoga specjalnego

Nasze przedszkole zapewnia także wsparcie pedagoga specjalnego, którego zadaniem jest  objęcie pomocą dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich rodziców oraz dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

W ramach tego zadania, pedagog specjalny m.in.: diagnozuje mocne strony, trudności, przyczyny niepowodzeń dzieci, prowadzi zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych taką pomocą.

Pedagog specjalny pracuje codziennie w godz. 8.00-9.00 oraz 13.00-14.00.