Ustawienia

ZARZĄDZENIE Nr 3/2021
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach
Z dnia 01.09.2021 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu pobierania i rozliczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Gminnym w Siemiatyczach

Na podstawie :

  1. Uchwały Rady Gminy Siemiatycze Nr XX/204/2021 z dnia 5 maja 2021 r.
  2. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r., poz. 2203, z późń. zm. ).
  3. Ustawy z dnia 17 czerwca 2021 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

§ 1.

Wprowadza się regulamin pobierania i rozliczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Gminnym w Siemiatyczach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Dyrektor
Barbara Dłuska