Ustawienia

Zarządzenie Nr 1/06 /2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czartajewie
z dnia 9 czerwca 2022 roku

w sprawie ustalenia odpłatności i warunków korzystania ze stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Czartajewie oraz stosowanie procedury przy rozliczeniach finansowych.

Na podstawie art.106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe Dz. U. 2021.1082 z 17.06.2021 r. Dyrektor Szkoły w Czartajewie w porozumieniu z Wójtem Gminy Siemiatycze, postanawia co następuje:

§ 1

Do korzystania z posiłków w stołówce funkcjonującej w Szkole Podstawowej w Czartajewie są uprawnieni:

 • uczniowie Szkoły Podstawowej w Czartajewie i dzieci oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Czartajewie,
 • uczniowie Szkoły Podstawowej w Tołwinie i dzieci oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Tołwinie,
 • dzieci Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach,
 • dzieci ze Żłobka Gminy Siemiatycze,
 • nauczyciele Szkoły Podstawowej w Czartajewie, Szkoły Podstawowej w Tołwinie, Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach.

§ 2

W ramach budżetu szkoły ponoszone są koszty związane z utrzymaniem zatrudnienia w stołówce to jest: pracowników kuchni, a także ogrzewania, energii elektrycznej, wody, kontroli, przeglądów.

§ 3

Rodzice, opiekunowie uczniów uczęszczających do wyżej wymienionych szkół ponoszą koszty wsadu do kotła.
Nauczyciele i inni pracownicy ponoszą opłatę w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku oraz uwzględniają koszty przygotowania i utrzymania stołówki.

§ 4

Odpłatność za posiłki wynosi:

 1. 4,00 zł. - obiad w przypadku uczniów szkół i dzieci z oddziałów przedszkolnych, przedszkola i żłobka, 6,00 zł.- śniadanie i podwieczorek dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, przedszkola i żłobka
 2. 8,00 zł. brutto za jeden obiad od nauczycieli.

§ 5

 1. Ustala się termin uiszczania opłat za posiłki do 15 dnia każdego miesiąca , którego dotyczy opłata.
 2. Opłaty za posiłki uiszcza się na konto szkoły: 05 8092 0001 0004 6587 2000 0020.
 3. Odpisy przysługują za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce.
 4. Wychowawca /nauczyciel organizujący wycieczkę musi ją zgłosić na 4 dni wcześniej w celu odliczenia odpłatności za wyżywienie.
 5. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

§ 6

 1. Zapłata za obiady opłacane przez ośrodki pomocy społecznej następuje na podstawie noty księgowej z załączoną listą uprawnionych uczniów wystawioną przez Szkołę Podstawową w Czartajewie.

§ 7

Obsługę księgowo — finansową rachunku dochodów własnych szkoły zapewnia Księgowość Urzędu Gminy w Siemiatyczach.

§ 8

Wydawanie posiłków odbywa się w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły. Godziny te odpowiadają przerwom międzylekcyjnym. Ze względów organizacyjnych, ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo, uczniowie spożywają posiłek w grupach określonych przez dyrektora szkoły. Kolejność korzystania z posiłków przez określone grupy uczniów dyrektor ogłasza do 1 września na dany rok szkolny.

Posiłki do stołówek Szkoły Podstawowej w Tołwinie , Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach, Żłobka Gminy Siemiatycze przewożone są samochodem służącym wyłącznie do przewozu posiłków wytworzonych w kuchni Szkoły Podstawowej w Czartajewie dwa razy dziennie w termosach i pojemnikach posiadających stosowne atesty do przewozu środków spożywczych.

§ 9


Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem 1 lipca 2022 r.

Uzgodniono z organem prowadzącym:

Wójt Edward Krasowski

Dyrektor Szkoły
mgr Helena Król