Ustawienia

Białystok, dnia 10 maja 2021 r. Poz. 1942

UCHWAŁA NR XX/204/2021 RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 5 maja 2021 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemiatycze

Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r. poz. 2029 12400, z 2021r. poz. 619) i art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę oraz Przedszkolu Gminnym w Siemiatyczach, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 2. Opłata, o której mowa w $ 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie z dniem | września 2021roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Adam Michał Boguszewski